TPCN KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC KHÔNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH